Inleiding

De missie van ’s Heeren Loo is: ‘Met alles dat wij weten en kunnen, zetten wij ons in voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking en hun verwanten, zodat zij een zo goed mogelijk leven leiden.’

Wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar onze cliënten, medewerkers enbetrokkenen. ’s Heeren Loo zet zich dan ook in om de persoonlijke levenssfeer en privacy vanonze cliënten, medewerkers en andere bij de zorg betrokken mensen te beschermen.

We begrijpen dat persoonsgegevens meer zijn dan alleen maar gegevens van betrokkenen. Daarom spelen we actief in op de invoering van scherpere privacyregels, zodat we nu én in de toekomst voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de privacy.

Privacystatement

Dit privacystatement is bedoeld voor cliënten, medewerkers en andere betrokkenen. ’s Heeren Loo geeft hiermee richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.
Kortom: ’s Heeren Loo vindt jouw privacy belangrijk. We leggen in ons privacystatement uithoe we met (bijzondere) persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Het begrip ‘persoonsgegevens’ staat voor alle informatie over jou aan de hand waarvan ’s Heeren Loo jou kan identificeren. Je kunt hierbij denken aan je naam, geboortedatum en adres. Maar ook aan een foto of e-mailadres. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over je gezondheid of beperking.

Van wie verwerkt ’s Heeren Loo persoonsgegevens?

’s Heeren Loo verwerkt de persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft. ’s Heeren Loo verwerkt persoonsgegevens van cliënten, leerlingen van de scholen van ’s Heeren Loo, medewerkers en andere betrokkenen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle onderdelen van ’s Heeren Loo vallen onder de stichting ’s Heeren Loo, hieronder vallen ook de scholen, de Academie voor zelfstandigheid, de stichting Cliëntfonds en de stichting Wetenschappelijk Onderzoek. De stichting ’s Heeren Loo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals dit voortvloeit uit de geldende wet- en regelgeving (’s Heeren Loo wordt een verwerkingsverantwoordelijke genoemd).

Waarvoor verwerkt ’s Heeren Loo persoonsgegevens?

’s Heeren Loo verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Deze doelen zijn hieronder kort beschreven:

Overeenkomst

’s Heeren Loo kan jouw persoonsgegevens verwerken omdat zij een met jou gesloten overeenkomst moet uitvoeren. Je kunt hierbij denken aan de zorgovereenkomst, de arbeidsovereenkomst of vrijwilligersovereenkomst.

Relatie met jou aangaan en onderhouden

Als je bij ons in zorg wil komen, bij ons wil komen werken of op een andere manier bij ons betrokken wil zijn, hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Bijvoorbeeld de gegevens die op het intake-/aanmeldformulier en sollicitatiegegevens staan.

Nieuwe zorgvormen, producten en diensten

We kunnen jouw gegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over nieuwe zorgvormen, producten of diensten of om beter op je wensen in te spelen.

Wettelijke verplichtingen

Soms is ’s Heeren Loo wettelijk verplicht om jouw gegevens te verwerken. Deze verplichtingen komen onder andere voort uit de zorgwetten, Arbowet en belastingwetten.

Kwaliteitsverbetering

’s Heeren Loo streeft altijd naar kwaliteitsverbetering. Daarbij hebben we jouw input nodig. Om deze input te kunnen ontvangen is het soms nodig om jouw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een cliënt- of medewerkerstevredenheidsonderzoek, een audit of een prismaonderzoek.

Administratie

’s Heeren Loo is verplicht een gedegen administratie te voeren. Daarvoor is het noodzakelijk om jouw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld wanneer je extra diensten hebt afgenomen van ’s Heeren Loo.

Klachten/geschillen

’s Heeren Loo heeft verschillende regelingen over klachten en geschillen. Als er een klacht of geschil is waarbij jij betrokken bent, dan kan ’s Heeren Loo jouw gegevens verwerken voor de behandeling hiervan.

Wetenschappelijk onderzoek

’s Heeren Loo kan jouw gegevens, nadat jij daarvoor je toestemming hebt gegeven, gebruiken voor het doen van wetenschappelijk onderzoek binnen de medisch ethische kaders.

Beveiligen locaties ’s Heeren Loo

Om goede zorg te kunnen verlenen moet ’s Heeren Loo een veilige omgeving bieden aan haar cliënten, medewerkers en bezoekers. ’s Heeren Loo doet dit door haar zorgparken, gebouwen, terreinen en eigendommen van cliënten, medewerkers en betrokkenen te beveiligen. ’s Heeren Loo heeft daarom op verschillende locaties camera’s geplaatst. Deze camera’s zijnzichtbaar en worden aangeduid. Hierdoor is het mogelijk dat jouw persoonsgegevens door ’s Heeren Loo worden verwerkt.

Verwerkt ’s Heeren Loo ook bijzondere persoonsgegevens?

Ja, ’s Heeren Loo verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens. Zij doet dit in het kader van de uitvoering van wettelijke verplichtingen.

Betrokkenen
’s Heeren Loo verwerkt van betrokkenen in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens. Wanneer het in een specifiek geval toch noodzakelijk is om bijzondere persoonsgegevens van een betrokkene te verwerken, zal ’s Heeren Loo dat alleen doen als dat in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Hoe gaat ’s Heeren Loo met jouw persoonsgegevens om?

’s Heeren Loo bewaart jouw persoonsgegevens zorgvuldig, niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt en conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Binnen ’s Heeren Loo mogen medewerkers alleen jouw persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De medewerkers van ’s Heeren Loo hebben allemaal een geheimhoudingsplicht.

Met wie deelt ’s Heeren Loo jouw persoonsgegevens?

’s Heeren Loo werkt samen met andere dienstverleners, bijvoorbeeld andere zorgaanbieders. Soms is het voor ’s Heeren Loo noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te delen met deze dienstverleners. ’s Heeren Loo doet dit alleen als dat in overeenstemming is met het doel waarvoor zij jouw gegevens heeft gekregen. Deze dienstverleners mogen je gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten. Ze mogen je gegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Cookies

’s Heeren Loo maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. ’s Heeren Loo gebruikt de volgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website van ’s Heeren Loo. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.
 • Google Analytics: ’s Heeren Loo neemt Google Analytics af van Google. Dit is een dienst die cookies op onze website plaatst. ’s Heeren Loo krijgt van Google rapportages over de wijze waarop van onze website gebruikt wordt gemaakt. Hierdoor kan ’s Heeren Loo de kwaliteit en effectiviteit van de website meten. ’s Heeren Loo gebruikt Google Analytics op de door de Autoriteit Persoonsgegevens voorgeschreven wijze. ’s Heeren Loo deelt geen persoonsgegevens met Google.

Recaptcha

De website wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy voorwaarden en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

WIFI netwerk van ’s Heeren Loo.

’s Heeren Loo stelt op een aantal locaties een WIFI netwerk beschikbaar aan cliënten, medewerkers en derden.

’s Heeren Loo bewaart gedurende drie weken de geschiedenis van het internetgebruik vanmedewerkers. Na deze drie weken wordt dit automatisch verwijderd. ’s Heeren Loo bekijkt deze gegevens niet, tenzij er sprake is van een zwaarwegende reden.

Wat zijn jouw rechten?

Een cliënt, medewerker, leerling of betrokkene heeft de volgende rechten:

 1. Recht op informatie en inzage
  Als je wilt weten welke gegevens we van je hebben, dan kun je dat aan ons vragen.
 2. Recht op correctie/verwijdering
  Vind je dat bepaalde gegevens niet kloppen, dan kun je een verzoek doen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van die gegevens.
 3. Recht op beperking
  In sommige gevallen kun je ’s Heeren Loo vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te staken. Dit kan onder andere in afwachting van een correctieverzoek of de beoordeling van een bezwaar.
 4. Recht op bezwaar
  Je kunt bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van jouw persoonsgegevens door ’s Heeren Loo. ’s Heeren Loo zal beoordelen of zij aan jouw bezwaar tegemoet kan komen.
 5. Recht op overdraagbaarheid
  Als je dat wilt dan kan ’s Heeren Loo de door jouw aan ’s Heeren Loo verstrekte gegevens rechtstreeks overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Wil je weten hoe je actie kunt ondernemen? Voor meer informatie klik dan hier. Ook kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van ’s Heeren Loo via deze link.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Als je een vraag of klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ’s Heeren Loo dan kun je contact opnemen met de Aandachtsfunctionaris Privacy in jouw regio, of de functionaris gegevensbescherming van ’s Heeren Loo via deze link

Betrokkenen die van mening zijn dat ’s Heeren Loo niet correct is omgegaan met hun rechten, kunnen daarover een klacht indienen bij de AP.

Kan ’s Heeren Loo dit document wijzigen?

’s Heeren Loo mag dit reglement wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de portal/website.

Contactgegevens ’s Heeren Loo

Wij staan u graag te woord en zijn elke werkdag aanwezig van 8.00 uur ’s morgens tot 18.00 uur ’s avonds.

Bel ons op: 0800-3 55 55 55
Ook zijn wij bereikbaar op Whatsapp: 06-83 36 20 29
U kunt ons mailen op info@sheerenloo.nl.